පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • සබරගමු නැටුම්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත ලදරු පාසල් අවධියේ සිට බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ. රු. 250.00
පහතරට නර්තනය සති අන්ත ලදරු පාසල් අවධියේ සිට බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ. රු. 250.00
සබරගමු නර්තනය සති අන්ත ලදරු පාසල් අවධියේ සිට බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ. රු. 250.00
නිර්මාණාත්ම නර්තනය සති අන්ත ලදරු පාසල් අවධියේ සිට බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ. රු. 250.00
දෙමළ භාෂාව සන්ධ්‍යා ලදරු පාසල් අවධියේ සිට බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ. රු. 250.00
 

නැවුම් පුවත්