පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

பாடநெறிகள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    உடல் உள வளHச்சி
•    முன்பள்ளி
•    அருங்கைப்பணி
•    கீழத்திய இசை
•    தமிழ் மொழி
•    ஆங்கில மொழி
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    பறைசாற்றல்

பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் வார இறுதி 01 வருடம் முன் பள்ளி வயதில் இருந்து வயதெல்லைக்கு ஏற்றப்படியாக நடன பாடத்தின் உhpய பிhpவூகள் (சா.த. / உ.தர / இறுதி பாPட்சைகள்)
வருடத்திற்கு சந்தாப் பணம் ரூபா 150.00
கீழத்திய இசை வார இறுதி 01 வருடம் முன் பள்ளி வயதில் இருந்து வயதெல்லைக்கு ஏற்றப்படியாக பாடவிதானத்தின் உhpய பிhpவூகள் வருடத்திற்கு சந்தாப் பணம் ரூபா 150.00
பறை சாற்றல் மாலை நேரம் 01 வருடம் 2 ஆம் ஆண்டுக்கு மேற்பட்ட
வயதெல்லைக்கு ஏற்றப்படியாக பாடவிதானத்தின் உhpய பிhpவூகள் வருடத்திற்கு சந்தாப் பணம் ரூபா 150.00
அருங்கைப்பணி மாலை நேரம் 01 வருடம் பாடசாலை விட்டுச் சென்றுள்ள உள்நாட்டு உற்பத்திப் பொருட்களை உபயோகித்து பலவிதமான ஆக்கங்களை நிHமாணித்தல்இ சுய தொழில்களுக்கு ஏற்றப்படியாக.
வருடத்திற்கு சந்தாப் பணம் ரூபா 150.00
தமிழ் மொழி மாலை நேரம் 01 வருடம் 2 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆரம்பத்தில் இருந்து விடயக் காரணங்கள் வருடத்திற்கு சந்தாப் பணம் ரூபா 150.00
ஆங்கில மொழி வார இறுதி 01 வருடம் 2 ஆம் ஆண்டு முதல் பாடவிதானத்தின் எழுத்துக்களில் இருந்து
வருடத்திற்கு சந்தாப் பணம் ரூபா 150.00
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
மாலை நேரம் 01 வருடம் வயது வேறுபாடுகள் எதுவூம் இல்லை திறமைக்கு ஏற்றப்படியாக தொடHபுப்பட்ட விடய காரணங்கள் ( பலதரப்பட்ட விடய காரணங்கள்இ பலதரப்பட்ட வரைவூ முறைகள் மற்றும் வHணங்கள் உபயோகிக்கப்படும்)
வருடத்திற்கு சந்தாப் பணம் ரூபா 150.00
முன் சிறுபராய அபிவிரத்தி தினமும் 01 வருடம் 3 ½ வயதுக்கு மேற்பட்ட மொழிப் பயிற்சிஇ கணித எண்ணக்கருகள்இ ஆக்கப்புHவமான திறன் வளHச்சிஇ அழகியகலைசாH திறன் மேம்பாடு.
மாதாந்த கட்டணம் ரூபா 150.00
‘அங்கம் பொர’ சண்டைக் கலை வார இறுதி 01 வருடம் விடயம் மீதான ஆHவம் ‘அங்கம்பொர’ சண்டை கலையின ஆரம்ப கட்ட படிப்பில் இருந்து மேல்) வருடத்திற்கு சந்தாப் பணம் ரூபா 150.00
 

புதிய செய்திகள