පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • පෙර පාසල්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 පෙර පාසල් විය සිට වයස් මට්ටම අනුව නර්තන විෂයේ අදාළ කොටස් (සා.පෙළ/උ.පෙළ/අවසාන විභාග) වසරකට සාමාජික ගාස්තු රු. 150.00
පෙරදිග සංගීතය සති අන්ත අවු: 01 පෙර පාසල් විය සිට වයස් මට්ටම අනුව විෂය නිර්දේශයේ අදාළ කොටස් වසරකට සාමාජික ගාස්තු රු. 150.00
බෙර වාදන සන්ධ්‍යා කාලීන අවු: 01 5 වසර ඉක්ම වූ
වයස් මට්ටම අනුව විෂය නිර්දේශයේ අදාළ කොටස් වසරකට සාමාජික ගාස්තු රු. 150.00
අත්කම් සන්ධ්‍යා කාලීන අවු: 01 පාසල් හැරගිය දේශීය අමුද්‍රව්‍ය යෙදා ගනිමින් විවිධ නිර්මාණ කිරීම, ස්වයං රැකියාවන්ට උචිත පිරිදි වසරකට සාමාජික ගාස්තු රු. 150.00
දෙමළ භාෂාව සන්ධ්‍යා කාලීන අවු: 01 2 වසර සිට මූලික අවස්ථාවේ සිට විෂය කරුණු වසරකට සාමාජික ගාස්තු රු. 150.00
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සති අන්ත අවු: 01 2 වසර සිට විෂය නිර්දේශයේ අක්ෂරවල සිට වසරකට සාමාජික ගාස්තු රු. 150.00
චිත්‍ර හා මූර්ති සන්ධ්‍යා කාලීන අවු: 01 වයස් භේදයක් නොමැත හැකියාවන්ට අනුව අදාළ විෂය කරුණු (විවිධ කරුණු විවිධ රේඛා සායම් වර්ග යොදා ගනු ලබයි.) වසරකට සාමාජික ගාස්තු රු. 150.00
පූර්ව ළමා විය සංවර්ධනය දිනපතා අවු: 01 අවු. 3 ½ ඉක්මවීම භාෂා වර්ධනය ගණිත සංකල්පය, නිර්මාණාත්මක කුසලතා, සෞන්දර්ය හැකියා වර්ධනය මාසික ගාස්තු රු. 150.00
අංගම් පොර සටන් සති අන්ත අවු: 01 විෂයට ඇති කැමැත්ත අංගම්පොර සටන් කලාවේ මූලික අංග වල සිට ඉදිරියට වසරකට සාමාජික ගාස්තු රු. 150.00
 

නැවුම් පුවත්