පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் தொடHபான விபரங்கள்

உடரட்ட நடனம் அருங்கைப்பணி
உடல் உள வளHச்சி கீழத்திய இசை
;கீழத்திய இசை பஹத ரட்ட நடனம்
சப்ரகமு நடனம் தமிழ் மொழி
சிங்கள மொழி நாடகம் மற்றும் அரங்கக் கலை
முன்பள்ளி நாட்டாH
ஆக்கப்புHவ நடனம் ஆங்கில மொழி
பாளி மற்றும் சமஸ்கிருத மொழி ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
பறை சாற்றல்
பாடநெறியின் பெயH பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம்
வார இறுதி 10 மாதம் 29 வயதுக்கு குறைந்த நடனம்இ பாடல் மற்றும் இசைத்தல் ரூபா 150.00
சப்ரகமு நடனம்
வார இறுதி 10 மாதம் 29 வயதுக்கு குறைந்த நடனம்இ பாடல் மற்றும் இசைத்தல் ரூபா 150.00
புத்தாக்கம் வார இறுதி 10 மாதம் 29 வயதுக்கு குறைந்த நடனம்இ பாடல் மற்றும் இசைத்தல் ரூபா 150.00
பறை சாற்றல் வார இறுதி மற்றும் மு.ப. 10 மாதம் திறந்த இசைத்தல்இ ‘கெட்ட பறைஇ தம்மட்டம்இ தவூல ரூபா 150.00
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் மு.ப. 10 மாதம் திறந்த வரைதல் ரூபா 150.00
அருங்கைப்பணி மு.ப. / பி.ப. 10 மாதம் திறந்த அலங்கார நிHமாணம் ரூபா 150.00
கீழத்திய இசை வார இறுதி 10 மாதம் திறந்த பாடல், இசைத்தல் ரூபா 150.00
தமிழ் மொழி மு.ப. 10 மாதம் திறந்த தமிழ் எழுதுதல்இ வாசித்தல் மற்றும் எழுதுதல் ரூபா 150.00
முன்பள்ளி மு.ப. 10 மாதம் 05 வயதுக்கு குறைந்த நல்ல பழங்க்கங்கள், விளையாட்டு, செயற்பாடுகள் ரூபா 350.00
 

புதிய செய்திகள