පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

උඩරට නැටුම් අත්කම්
කායික හා මානසික වර්ධනය පෙරදිග සංගීතය
අපරදිග සංගීතය පහත රට නැටුම්
සබරගමු නැටුම් දෙමළ භාෂව
සිංහල භාෂාව නාට්‍ය හා රංග කලාව
පෙර පාසල් ජන නැටුම්
නිර්මාණාත්මක නැටුම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව
පාලි හා සංස්කෘත භාෂාව චිත්‍ර හා මූර්ති
බෙර වාදනය
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය පාඨමාලා කාලසීමාව පාඨමාලාව හැදෑරීම සදහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්තය මාස 10 අවු. 29 ට අඩු නර්තනය ගායනය වාදනය රු. 150.00
සබරගමු නර්තනය සති අන්තය මාස 10 අවු. 29 ට අඩු නර්තනය ගායනය වාදනය රු. 150.00
නව නිර්මාණ සති අන්තය මාස 10 අවු. 29 ට අඩු නර්තනය ගායනය වාදනය රු. 150.00
බෙර වාදනය සති අන්තය හා ප.ව. මාස 10 විවෘත වාදනය, ගැට බෙර, තම්මැට්ටම්, දවුල් රු. 150.00
චිත්‍ර මූර්ති ප.ව. මාස 10 විවෘත ඇදීම රු. 150.00
අත්කම් පෙ.ව./ප.ව මාස 10 විවෘත කලාත්මක නිමැවුම්
රු. 150.00
පෙරදිග සංගීතය සති අන්තය මාස 10 විවෘත ගායනය වාදනය රු. 150.00
දෙමල භාෂාව ප.ව. මාස 10 විවෘත දෙමළ ලිවීම, කියවීම, විභාග රු. 150.00
පෙර පාසල්
ප.ව. මාස 10 අවු. 5ට අඩු හොඳ සිරිත්, ක්‍රීඩා, ක්‍රියා කාරකම් රු. 350.00
 

නැවුම් පුවත්