පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலாசார நிலையத்தால் நடாத்தப்படுகின்ற பாடநெறிகள் பற்றிய விபரங்கள்

•    உடரட்ட நடனம்
•    சப்ரகமு நடனம
•    முன்பள்ளி
•    கீழத்திய இசை
•    தமிழ் மொழி
•    நாட்டாH நடனம்
•    ஓவியம் மற்றும் சிற்பம்
•    பறை சாற்றல்

பாடநெறியின் பெயா் பாடநெறியின் வகைஇ குறுங்கால
(மாலை / வார இறுதி)
பாடநெறியின் காலயெல்லை பாடநெறி கற்பதற்கான தகமைகள் பாடநெறியின் உள்ளடக்கம் பாடநெறிக்கான கட்டணம்
உடரட்ட நடனம் சனிக்கிழமை மு.ப. 8.30 முதல் பி.ப. 2.30 வரை
01 வருடம்
கலாசார நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற உறுப்பினராக இருந்தல்.
பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தௌpவான முறையில் கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறையினை கற்பித்தல்.
வருடாந்தம் ரூபா 150.00
சப்ரகமு நடனம் ஞாயிறு பி.ப. 1.00 முதல் பி.ப. 6.00 வரை
01 வருடம்
கலாசார நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற உறுப்பினராக இருந்தல்.
பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தௌpவான முறையில் கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறையினை கற்பித்தல்.
வருடாந்தம் ரூபா 150.00
முன்பள்ளி ஐந்து வார நாட்களில் மு.ப. 8.00 முதல் பி.ப. 12.00 வரை 01 வருடம்
கலாசார நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற உறுப்பினராக இருந்தல்.
பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தௌpவான முறையில் கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறையினை கற்பித்தல்.
வருடாந்தம் ரூபா 150.00
கீழத்திய இசை வெள்ளி பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 6.00 வரை
சனி பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 6.00 வரை
01 வருடம்
கலாசார நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற உறுப்பினராக இருந்தல்.
பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தௌpவான முறையில் கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறையினை கற்பித்தல்.
வருடாந்தம் ரூபா 150.00
தமிழ் மொழி ஞாயிறு பி.ப. 12.00 முதல் பி.ப. 6.00 வரை
01 வருடம்
கலாசார நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற உறுப்பினராக இருந்தல்.
பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தௌpவான முறையில் கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறையினை கற்பித்தல். வருடாந்தம் ரூபா 150.00
நாட்டாH நடனம் புதன் பி.ப. 2.00 முதல் பி.ப. 6.00 வரை
01 வருடம்
கலாசார நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற உறுப்பினராக இருந்தல்.
பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தௌpவான முறையில் கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறையினை கற்பித்தல். வருடாந்தம் ரூபா 150.00
ஓவியம் மற்றும் சிற்பம் சனி பி.ப. 1.00 முதல் பி.ப. 6.00 வரை 01 வருடம்
கலாசார நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற உறுப்பினராக இருந்தல்.
பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தௌpவான முறையில் கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறையினை கற்பித்தல். வருடாந்தம் ரூபா 150.00
பறை சாற்றல் ஞாயிறு பி.ப. 1.00 முதல் பி.ப. 6.00 வரை 01 வருடம்
கலாசார நிலையத்தில் பதிவூப் பெற்ற உறுப்பினராக இருந்தல்.
பாடத்தின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தௌpவான முறையில் கோட்பாடுகள் மற்றும் செய்முறையினை கற்பித்தல்.
வருடாந்தம் ரூபா 150.00
 

புதிய செய்திகள