පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • සබරගමු නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලා නම පාඨමාලා වර්ගය
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)

පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සෙනසුරාදා පෙ.ව. 8.30 සිට
ප.ව. 2.30 දක්වා
01 වසරකි
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලි.ප. සාමාජිකයකු වීම./වයස අවු10 සපිරීම
විෂය මුල සිට සරළව සිද්ධාන්ත
සහ ප්‍රායෝගිකව ඉගැන්වීම
(වාර්ෂික)
රු. 150.00
සබරගමු නර්තනය ඉරිදා ප.ව. 1.00 සිට
ප.ව. 6.00 දක්වා
01 වසරකි
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලි.ප. සාමාජිකයකු වීම./වයස අවු10 සපිරීම
විෂය මුල සිට සරළව සිද්ධාන්ත
සහ ප්‍රායෝගිකව ඉගැන්වීම
(වාර්ෂික)
රු. 150.00
පෙර පාසල් සතියේ දින පහ පෙ.ව. 8.00 සිට
ප.ව.12.00 දක්වා
01 වසරකි
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලි.ප. සාමාජිකයකු වීම./වයස අවු10 සපිරීම
විෂය මුල සිට සරළව සිද්ධාන්ත
සහ ප්‍රායෝගිකව ඉගැන්වීම
(වාර්ෂික)
රු. 150.00
(මාසික)
රු. 350.00
පෙරදිග සංගීතය සිකුරාදා
ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා
සෙනසුරාදා
ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා
01 වසරකි
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලි.ප. සාමාජිකයකු වීම./වයස අවු10 සපිරීම
විෂය මුල සිට සරළව සිද්ධාන්ත
සහ ප්‍රායෝගිකව ඉගැන්වීම
(වාර්ෂික)
රු. 150.00
දෙමළ භාෂාව ඉරිදා ප.ව. 12.00 සිට
ප.ව. 6.00 දක්වා
01 වසරකි
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලි.ප. සාමාජිකයකු වීම./වයස අවු10 සපිරීම
විෂය මුල සිට සරළව සිද්ධාන්ත
සහ ප්‍රායෝගිකව ඉගැන්වීම
(වාර්ෂික)
රු. 150.00
ජන නැටුම් බදාදා ප.ව. 2.00 සිට
ප.ව. 6.00 දක්වා
01 වසරකි
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලි.ප. සාමාජිකයකු වීම./වයස අවු10 සපිරීම
විෂය මුල සිට සරළව සිද්ධාන්ත
සහ ප්‍රායෝගිකව ඉගැන්වීම
(වාර්ෂික)
රු. 150.00
චිත්‍ර හා මූර්ති සෙනසුරාදා ප.ව. 1.00 සිට
ප.ව. 6.00 දක්වා
01 වසරකි
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලි.ප. සාමාජිකයකු වීම./වයස අවු10 සපිරීම
විෂය මුල සිට සරළව සිද්ධාන්ත
සහ ප්‍රායෝගිකව ඉගැන්වීම
(වාර්ෂික)
රු. 150.00
බෙර වාදනය ඉරිදා ප.ව. 1.00 සිට
ප.ව. 6.00 දක්වා
01 වසරකි
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලි.ප. සාමාජිකයකු වීම./වයස අවු10 සපිරීම
විෂය මුල සිට සරළව සිද්ධාන්ත
සහ ප්‍රායෝගිකව ඉගැන්වීම
(වාර්ෂික)
රු. 150.00
 

නැවුම් පුවත්