පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන්(වෙසක් හා පොසොන් උත්සවය)

  • ශීල ව්‍යාපාර
  • භාවනා
  • ධර්ම දේශනා
  • දන්සැල්
  • බෝධි පූජා
 

නැවුම් පුවත්