පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

நடன குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டனம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1250.00

இல்லத்து பிhpத்; குழுகளை வழங்கல்

இலவசம்.

பறைசாற்றுக் குழுக்களை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டனம் ஒரு கலைஞருக்காக ரூபா 1500.00

மன்டப வசதிகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டனம் ஒரு நாளுக்கு ரூபா 500.00

ஏனைய – அஷ்டக

தற்போதைய கட்டனம் ரூபா 3000.00

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல

தற்போதைய கட்டனம் ஒரு நாளுக்கு ரூபா 1000.00

 

புதிய செய்திகள