පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

விசாரணை

மேலதிக விபரங்கள்

ருவன்வெல்ல கலாசார நிலையம்,
வளவ்வத்தஇ ருவன்வெல்ல,
தொலைபேசி இலக்கம்: +94 71 8121584

பெயா் பதவி தொலைபேசி இலக்கம்
டப்.ஜி.டப்.என்.விக்கிரமசிங்க நிலைய பொறுப்பு கலாசார உத்தியோகத்தா் +94 71 8121584+94 71 8121584
பீ.ஆH.எஸ்.பண்டார உதவி கலாசார உத்தியோகத்தா் +94 72 3709051+94 72 3709051

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

புதிய செய்திகள