පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

රුවන්වැල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
වලව්වත්ත, රුවන්වැල්ල.
දුරකථන අංකය - +94 71 8121584+94 71 8121584

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ඩබ්. ජී.ඩබ්.එන්. වික්‍රමසිංහ ස්ථානභාර සංස්කෘතික නිලධාරී +94 71 8121584+94 71 8121584
ජී. ආර්. එස්. බණ්ඩාර සහකාර සංස්කෘතික නිලධාරී +94 72 3709051+94 72 3709051

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්