පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

ஆடம்பரமான தேசிய மரபுhpமையை கொண்டுன்ள இலங்கை இனம்இ தமது அபிவிரத்தியின் உயிH துடிப்பான கலாசார அடயாளத்தை பாதுகாத்தும்இ புதிய போக்ககளுக்கு பொருத்தமான விதத்திலும் உலகத்தின் ஏளைய நாடுகளுடன் நல் இணக்கத்துடனும்இ ஒற்றுமையாகவூம்இ ஒரு பிரபல நாடாக முன் போவதில் பங்களிக்கக்கூடிய முன்னோடி கலாசார நிலையமாகுதல்.

தொழிற்பாடு

இலங்கை கலாசார மற்றும் மரபுhpமைகளை பாதுகாப்பதற்கு காரணமாகின்ற நிகழ்ச்சிகள் நடாததப்பட்டு அதனை பாதுகாத்தும் மேம்படுத்தப்பட்டும் ருவன்வெல்லை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் வாழ்ந்து வருகின்ற சகல இனப் பிhpவூகளினதும் பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக அபிவிருத்தியினை கட்டியெழுப்புவதில் துணையளித்தல்.;

குறிக்கோள்

  • நாட்டின் பொது தேசிய அபிவிருத்தி கொள்கையை வெற்றிக்கரமானதாக அமைத்துக் கொள்வதில் காரணமாகின்ற விதத்தில் மக்களை சுயமான முறையில் வழிநடாத்துகின்ற சாதகமான கலாசார சூழலை ருவன்வெல்ல பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் நிHமாணித்தல்.
  • இலங்கையின் பல்லின நிலையை ஏற்கின்ற அதே சமயம் ஒவ்வொரு உப கலாசாரங்களின் அடயாளங்களை பேணப்படுவதோடு அனைத்து உப கலாசாரங்களை ஒன்றிணைக்கப்பட்டு இலங்கையின் மகா கலாசாரத்தை கொண்ட நாடொன்றாக முன்கொண்டு செல்லல்.
  • கலாசர மரபுhpமைகளை பாதுகாத்தல்இ பராமாpத்தல் மற்றும் பயன்படுத்தல் மூலம் சமுதாயத்தின் கலாசார அமைப்பினை ஏற்படுத்திக்கொள்வதில் வழி வகித்தல்.

வரலாறு

2012.11.30 ஆம் திகதி நிபுண கலைஞH திரு. லயனல் ரன்வல அவHகளால் அங்குராHப்பணம் செய்யப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள