පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රෞඪ ජාතික උරුමයක් හිමි ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය, ස්වකීය සංවර්ධනයේ ජීවය වූ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කරමින්ද, නවීන ප්‍රවණතාවන්ට ගැළපෙන ලෙසින් ද, ලොව අන් රටවල් සමඟ, සුහදශීලීවද, සමගිව, ප්‍රබල රටක් ලෙස ඉදිරියට යාමට දායක වන්නා වූ ප්‍රමුඛ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් වීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකීය සංස්කෘතික හා උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීමට ඉවහල් වන වැඩසටහන් පවත්වමින් ඒවා සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය කරමින් රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ ජීවත් වන සියලුම ජන කොටස් වලට භෞතික හා ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ගොඩනැංවීමට සහාය වීම.

අරමුණු

  • රටේ පොදු ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය සාර්ථක කර ගැනීමට හේතු වන ආකාරයෙන් ජනතාව ස්වයංව මෙහෙයවන සාධනීය සංස්කෘතික පරිසරයක් රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ ‍ගොඩනැංවීම.
  • ග්‍රී ලාංකික බහු ජාතිකත්වය පිළිගනිමින් ඒ එක් එක් උප සංස්කෘති වල අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරන අතර ම සියලු උප සංස්කෘතීන් ඒකරාශී කර ශ්‍රී ලාංකික වූ මහා සංස්කෘතියක් සහිත රටක් ලෙස ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම.
  • සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය, පවත්වාගෙන යාම සහ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මඟින් ප්‍රජාවගේ සංස්කෘතිකමය හැඩගැස්ම සකස් කර ගැනීමට මං සැළසීම.

ඉතිහාසය

2001.11.30 වන දින ප්‍රවීන කලා ශිල්පී ලයනර් රංවල මහතා විසින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්