පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

යටියන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
යටියන්තොට.
දුරකතන අංකය: +94 72 3735184+94 72 3735184

නම
තනතුර දුරකථන අංකය
එම්. ආර්. ඩී. අපොන්සු ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 72 3735184+94 72 3735184
සුරංගි හේවාවරාකැටිය සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 2663443+94 71 2663443
නිල්මිණී දිසානායක සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 71 8259727+94 71 8259727
ඩී.වී. ගාමිණී ජයසූරිය මුරකරු +94 72 6122326+94 72 6122326

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්