පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

හරවත් සාරධර්මවලින් පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීම සදහා අප තුළින් ගිලිහි, මග හැරී, අහිමි වී යන සංස්කෘතික දායදයන් රැකගනිමින් ඉදිරියට යාමයි.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකීය සංස්කෘතියට උරුමකම් කියන අප සංස්කෘතිකාංග රැක ගනිමින් සංරක්ෂණය කරමින් ඉදිරි පරම්පරාවට ලබාදීමට සහයෝගය දැක්වීමයි.

අරමුණු

  • හරවත් සංවර්ධනයක් සදහා සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
  • ප්‍රදේශයට ආවේණික සංස්කෘතික උරුමයන් හදුනාගෙන ඒවා ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඉදිරි පරම්පරාවට දායදය කිරීම.

ඉතිහාසය

1999/03/04 වන දින මෙම මධ්‍යස්ථානය ප්‍රවීන කලා ශිල්පිනී අයිරාංගනී සේරසිංහ මැතිනිය අතින් විවෘත විය

 

නැවුම් පුවත්