පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ශ්‍රියාණි ජයකොඩි මිය,
මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරිණි
කෑගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
කෑගල්ල.
දුරකතන අංකය: +94 72-2503737+94 72-2503737

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්