පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

ஆடம்பரமான தேசிய மரபுhpமைக்கு உhpமைக்கூறுகின்ற கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் வாழ்கின்ற சகோமர மக்களது கலாசார அடயாளங்களை பாதுகாத்தும் புதிய போக்குகளுக்கு பொருத்தமான வகையிலும் ஒட்டுமொத்த இலங்கை மக்களிடம் நேயத்துடனும் ஒற்றுமையூடனும் ஒரு பிரபல பிரதேச செயலகப் பிhpவாக எழுந்து நின்றல்.

தூரநோக்கு

கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவின் தேசிய மரபுhpமைகளை பாதுகாத்தல்இ கலாசார அம்சங்களை அழியாது பேணல்இ வளHத்தல்இ மேம்படுத்தல் மற்றும் பிரசுhpத்தல் மூலம் பொது மக்களிடையில் பரவலாக்கல் மூலம் உணHவூப்பூHவமான மற்றும் ஒழுக்கத்துடனான மனிதHகளை சமுதாயத்திடம் வழங்குவதைக் கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் ஒரு சிரேஷ்ட இனமாக அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைவதற்கு துணையளித்தல்.

குறிக்கோள்

  • பொது தேசிய அபிவிருத்தி கொள்கையை வெற்றிகரமானதாக அமைத்துக்கொள்ளல் தொடHபாக காரணமாகும் விதமாக மக்களுக்காக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற வெற்றிகரமான கலாசார சூழலை பிரNதுச செயலகப் பிhpவினுள் ஏற்படுத்துதல். .
  • பிரNதுச செயலகப் பிhpவினுள் பல்லினத்தை ஏற்கப்பட்டு அவ் ஒவ்வொரு எமது கலாசாரங்களின் அடயாளங்களை பேணி முன்கொண்டுப் போகுதல் மற்றும் பலதரப்பட்ட அழுத்தங்களால் அழிவூறும் பெருமதியான கலாசார அம்சங்களை அத்தகைய அழிவூகளிலிருந்து மீட்டல்.
  • கலாசார மரபுhpமைகளை அழியாது பாதுகாத்தல்இ பராமாpத்தல் மற்றும் உபயோகித்தல் மூலம் கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் வாழ்கின்ற மக்களது வாழ்வில் கலாசார வடிவமைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதில் வழிவகித்துக் கொள்ளல்.
  • உயHதரமான கலாசார அம்சங்களை இனங்காணல் மற்றும் அதனை வாழ்வூடன் இணைத்துக் கொள்வதில் மக்களை தூண்டல் மற்றும் அதன் மூலம் கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவிற்கு தனிப்பட்ட கலாசாரமொன்றை உருவாக்கல்.
  • கலாசார அழிவூக்கு காரணமாகின்ற உள்இ வெளி காரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் அதனை நிராகாpக்கும் சுய சக்தியை மக்களிடம் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
  • தேசப்பற்றுஇ தத்துவங்களை முன்கொண்ட அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைவதில் சாத்தியமான சுய செயல்நோக்குருத்தைக் கொண்ட ஒரு கூட்டு செயற்பாடாக சமூகத்தினுள் வேரூண்டிட செய்தல்.
  • கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் பண்புகள் நிரம்பிய சமூகமொன்றை கட்டியெழுப்புதல்.

 

கலாசார நிலையத்தின் வரலாறு

1998 செப்தம்பH மாதம் 21 ஆம் திகதி இந் நிலையம் இலங்கை கலைக் கழகத்தின் தலைவH நிபுண எழுத்தாளH திரு. கே. ஜயதிலக மற்றும் கேகாலை மாவட்ட பாராளமன்ற உறுப்பினH கௌரவ ஜகத் பாலசூhpய அவHகளால் அங்குராHப்பணம் செய்யப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள