පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

පෞඪ ජාතික උරුමයක් හිමි කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ ජීවත් වන සහෝදර ජනතාවගේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කරමින් ද නවීන ප්‍රවණතාවයන්ට ගැළපෙන ලෙසින් ද, සමස්ථ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සමග සුහද ශීලීව ද සමඟිව ප්‍රබල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේට්ඨාශයක් ලෙස නැගි සිටීම.

මෙහෙවර

කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජාතික උරුමයක් ආරක්ෂා කිරීම. සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය, පෝෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරය කිරීමෙන් පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයන් සමාජයට දැයාද කිරීමෙන් කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පෞඪ ජාතියක් වශයෙන් සංවර්ධන ඉල්ක්ක කරා ගෙන යාමට සහාය වීම.

අරමුණු

  • පොදු ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති සාර්ථක කර ගැනීමට හේතුවන ආකාරයෙන් ජනතාව සඳහා මෙහෙයවන සාධනිය සංස්කෘතික පරිසරයක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ ගොඩ නැගීම.
  • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ බහුජාතිකත්වය පිළිගිනිමින් ඒ එක් එක් අප සංස්කෘතිවල අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඉදිරියට පවත්වා ගෙන යාම හා විවිධ බලවේග හරහා හානියට පත්වන සාධනිය සංස්කෘතිකාංග එවැනි හානි වළින් වළක්වා ගැනීම.
  • සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය පවත්වාගෙන යාම හා ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මඟින් කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ ජනතාවගේ ජීවිතයේ සංස්කෘතිකමය හැඩගැස්ම සලසා ගැනීමට මං සලසා ගැනීම.
  • සාධනීය සංස්කෘතිකාංග හඳුනා ගැනීමට හා ඒවා තම ජීවිතයට යා කර ගැනීමට ජනතාව පෙළඹවීම හා ඒ මඟින් කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අනන්‍යතාවය ඇති සංස්කෘතියක් ගොඩ නැගීම.
  • සංස්කෘතික පරිහරිහානියට හේතුවන බාහිර හා අභ්‍යන්තර සාධක හඳුනා ගැනීමේ හා ඒවා නිශේධය කිරීමේ ස්වයං ශක්තිය ජනතාවට ලබා දීම.
  • දේශාභිමානය, චින්තනය පෙරටු කරගත් සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලීමට සමත් ස්වයං අභිප්‍රේරණය වූ සාමූහික වූ බලවේගයක් ලෙස සමාජය තුළ මුල් බැස ගැනීමට සැලැස්වීම.
  • කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ සාරදර්ම පිරි සමාජයක් ගොඩනැගීම.

ඉතිහාසය

1998 සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින මෙම මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකා කලා මන්ඩලයේ සභාපති ප්‍රවීණ ලේඛක කේ. ජයතිලක මහතා සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ජගත් බාලසුරිය මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්