පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கேகாலை கலாசார நிலையம்


இலங்கையின் சப்ரகமுவை மாகாணத்தின் கேகாலை மாவட்டத்தைச் சேHந்த கேகாலை பிரதேச செயலகப் பிhpவிற்கு சொந்தமான குருளுகெலே பாதுகாப்பு நிலத்து எல்லையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கேகாலை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

புதிய செய்திகள