පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කෑගල්ල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පලාතේ කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කුරුළුකැලේ රක්ෂිතයට මායිම්ව පිහිටුවා ඇති කෑගල්ල සංස්කෘතික  මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්