පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

අරණායක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
අරණායක, උස්සපිටිය.
දුරකතන අංකය: +94 71-4968349+94 71-4968349 / +94 78-3233850+94 78-3233850

නම තනතුර දුරකතන අංකය
H.P.D ජයසිංහ ස්ථානභාර නිලධාරී
+94 71-4968349+94 71-4968349/+94 78-32338580
Y. පාලින්ද සහකාර නිලධාරී +94 71-7217914+94 71-7217914
M.P.C. ඉනෝකා සංවර්ධන නිලධාරී +94 77-9402176+94 77-9402176
T.M. නිමාලි කාර්යාල සහායක +94 71-1594119+94 71-1594119
S.R. වික්‍රමසිංහ මුරකරු
+94 35-5786740+94 35-5786740

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්