පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

අප ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියක් වශයෙන් අන් රටවල් වලින් වෙන්වුනු සුවිශේෂි සංස්කෘතියකින් සමන්විත වේ. අප සතු නර්තන, ගායන, වාදන, ශාන්තිකර්ම, බලි, තොවිල්, වෙද හෙදකම්, සිරිත් විරිත්, පරිභෝජන රටා ඇදුම් පැළදුම් ආදි වු නේක විධවු සියළු අංගයන් තවදුරටත් අනාගත පරපුර  වෙනුවෙන් සුරක්ෂිත කොට දායාද කිරිම අපෙග් දැක්ම වේ.

தொழிற்பாடு

අපෙග් සංස්කෘතික අනන්‍යතාව පිළිබද වු ඓතිහාසික සොයා බැලීම, එක්රැස් කිරිම, සංරක්ෂණය කර තැබීම හා අනාගත පරපුරට දායාද කිරිම අපෙග් මෙහෙවරයි.

குறிக்கோள்கள்

எமக்கு சொந்தமான கலாசார அம்சங்கள்இ பழக்க வழக்கங்கள் போன்றவற்றை பாதுகாத்துக்கொள்ளல் மற்றும் இதனை பரம்பரை பரம்பரையாக அழிந்துப் போகாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள தேவைப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறேஇ நிகழ்காலத்தின் போது கலாசார நிலையங்கள் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பணியினூடாக எதிHகால பரம்பரைக்கு மரபுhpமைகளை கையளிப்பதற்கு தேவையான பின்னணியை ஏற்பாடு செய்வதே எமது நோக்கமாகும்.

வரலாறு

2007.02.06 ஆம் திகதி நிபுணஎழுத்தாளH சுகதமுணி ஞாணசிhp அவHகளால் அங்குராHப்பணம் செய்யப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள