පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

අප ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියක් වශයෙන් අන් රටවල් වලින් වෙන්වුනු සුවිශේෂි සංස්කෘතියකින් සමන්විත වේ. අප සතු නර්තන, ගායන, වාදන, ශාන්තිකර්ම, බලි, තොවිල්, වෙද හෙදකම්, සිරිත් විරිත්, පරිභෝජන රටා ඇදුම් පැළදුම් ආදි වු නේක විධවු සියළු අංගයන් තවදුරටත් අනාගත පරපුර  වෙනුවෙන් සුරක්ෂිත කොට දායාද කිරිම අපෙග් දැක්ම වේ.

මෙහෙවර

අපෙග් සංස්කෘතික අනන්‍යතාව පිළිබද වු ඓතිහාසික සොයා බැලීම, එක්රැස් කිරිම, සංරක්ෂණය කර තැබීම හා අනාගත පරපුරට දායාද කිරිම අපෙග් මෙහෙවරයි.

අරමුණ

අපට උරුම වු සංස්කෘතික අංග, සිරිත් විරිත්, ආදිය සුරක්ෂිත කරගැනීම සහ මේවා පරපුරෙන් පරපුරට සෝදා පිලුවීමට ඉඩෙනොදී ආරක්ෂා කරගැනීමට අවශ්‍යව ඇත. එසේම වර්තමානෙයේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මට්ටෙමන් පවතින කර්තව්‍ය තුලින් අනාගත පරපුරට උරුම කම් පවරා දීමට අවශ්‍ය පසුබිම් සකස් කිරිම අපෙග් අරමුණයි.

ඉතිහාසය

2000.02.06 දින ප්‍රවීන ලේඛක සුගතමුණි ඥාණසිරි මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලදි

 

නැවුම් පුවත්