පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

நடன் குழுக்கள் வழங்கல்

This page is under construction

அலங்காரமான முறையில் பன்னH வரைதல்

This page is under construction

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞH தொடHபாக) - ரூபா 1000.00

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

This page is under construction

மன்டப வசதிகள் வழங்கல்

This page is under construction

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

புதிய செய்திகள