පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

දෙහිඕවිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමු පුරවරෙය් සීතාවක රාජධානියට පසුබිම් වු බිම් කඩක් වන දෙහිඕවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් දෙහිඕවිට නගර මධ්‍යයේ ඇති මාගම් තෙන්නකොන් අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්