පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

சேவைகள்

நடன ஆடைகள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞH தொடHபாக) - ரூபா 200.00

ஹேவிசி குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) ரூபா. 1750.00

ஜயமங்கள காதா / அஷ்டக / பாடல் குழுகளை வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞருக்கு) ரூபா. 1000.00

நடன குழுக்கள் வழங்கல்

தற்போதைய கட்டணம் (ஒரு கலைஞH தொடHபாக) - ரூபா 1750.00

 

புதிய செய்திகள