පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

விசாரணை

மேலதிக விபரங்கள்

திருமதி. பீ.டீ.ஜீ.ஆH. குமாhp
நிலைய பொறுப்பு உத்தியோகத்தH
கலிகமுவை கலாசர நிலையம்
கலிகமுவைஇ தேவாலகம
தொலைபேசி இல. : +94 71-2480718

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

புதிய செய்திகள