පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தொலைநோக்கு

சமூக வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்றப்படியாக எமது மரபுhpமைகளை எதிHகால பயணத்திற்கு சக்தியாக அமைத்துக்கொள்வதில் தோல்சாய்த்தல்.

தொழிற்பாடு

தொடHபுப்பட்ட பிரதேச செயலகப் பிhpவினுள் எமது மரபுhpமைகளை அழியாது பேணப்பட்டு எதிHகால சந்ததியினருக்கு கையளித்தல் மற்றும்  நல்ல ஒழுக்கத்துடன்கூடிய மனிதHகளை நாட்டின் அபிவிருத்தி;யில் சங்கமிக்க வைத்தல்.

குறிக்கோள்கள்

  • கலை ஆற்றல்களை மேம்படுத்தப்பட்டு உணHவூப் பரவசமான சமூகத்தை உருவாக்கல்.
  • பிரதேச செயலகப் பிhpவை சேHந்த மக்களுக்கு தேவையான சேவைகளை வழங்கல்
  • மொழிசாH திறமைகளை உயாத்தல்.
  • பண்சாH சமூகத்திற்கு தகுந்த நிகழ்ச்சிகள் செயற்படுத்தப்பட்டு சமூக வளாச்சிக்கு உகந்த மனிதHகளை நாட்டுக்கு வழங்குதல்.

 

வரலாறு

2000 பெப்ரவாp 05 ஆம் திகதி  நிபுண பாடகக் கலைஞH திரு. எட்வட் ஜயகொடி அவHகளால் இக் கலாசார நிலையம் அங்குராHப்பணம் செய்யப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள