පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

සමාජ වෙනස්වීම් වලට ගැළපෙන ආකාරයට අපේකම ඉදිරි ගමනට ශක්තිය ලබා දීමට දායක වීම.

මෙහෙවර

අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ අපේ උරුම සුරක්ෂිත කර මතු පරපුරට දායාද කිරීම හා මනා හැදියාවකින් යුත් පිරිසක් රටේ සංවර්ධන ගමනට එක් කිරීම.

අරමුණු

  • කලා හැකියාවන් වර්ධනය කර සංවේදී බවින් යුත් පිරිසක් බිහි කිරීම.
  • ප්‍රා.ලේ.කො. ජනතාවට අවශ්‍ය සේවා සැපයීම.
  • භාෂා හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම.
  • සාරධර්ම පිරි සමාජයකට උචිත වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර සමාජ ප්‍රගමනයට සුදුසු පිරිසක් රටට දායාද කිරීම.

ඉතිහාසය

2000 පෙබරවාරී 05 වන දින ප්‍රවීන ගායන ශිල්පී එඩ්වඩ් ජයකොඩි කලා ශිල්පියාගේ සුරතින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්