පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

கலிகமுவை கலாசார நிலையம்


இலங்கையின் கேகாலை மாவட்டத்தின் கலிகமுவை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள இ கலிகமுவை தேவாலகமஇ பீ. பீ. பாலசூhpய ஞாபகாHத்த  கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

புதிய செய்திகள