පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ගලිගමුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කේට්ඨාශයේ ගලිගමුව දේවාලේගම පි.බී. බාලසූරිය අනුස්මරණ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්