පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

தரணியகலை கலாசார நிலையம்,
நு/59/2இ வல்பொலை, தெல்லொளுவை
தொலைபேசி இல. : +94 72-3747592

பெயH பதவி தொலைபேசி
எஸ். ஏ. சரத் குணரத்ன நிலைய பொறுப்பு கலாசார மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தH +94 72 3747592+94 72 3747592
என் பி. கித்சிhp அபேபால
காhpயால காhpய சகாயகH +94 72 4033274+94 72 4033274
கே.ஏ. சந்திக நீல் கச்திஆரச்சி காவற்காரH +94 72 6006430+94 72 6006430

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

புதிய செய்திகள