පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

දැරණියගල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
E/59/2, වල්පොල, දෙල්ඔළුව.
දුරකතන අංකය: +94 72-3747592+94 72-3747592

නම තනතුර දුරකතන අංකය
එස්. ඒ. සරත් විජය ගුණරත්න ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප‍්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 72 3747592+94 72 3747592
එන්.පී. කිත්සිරි අබේපාල කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 72 4033274+94 72 4033274
කේ.ඒ. චන්දික නීල් කස්තිආරච්චි මුරකරු +94 72 6006430+94 72 6006430

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්