පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற சிங்களஇ தமிழ்இ முஸ்லிம் மக்களது பரந்திருக்கும் சமூக பெருமதிகள்இ கலாசார விழுமியங்களை இனங்கண்டு மேம்படுத்துவதன் மூலம் தேசிய ஒற்றுமையை முன்கொண்ட குணாதிசியங்கள் நிரம்பிய சமூகமொன்றை உருவாக்கல்.

தொழிற்பாடு

பழங்காலம் முதல் நிலவி வருகின்ற பழக்க வழக்கங்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் எதிHகால பரம்பரையினருக்கு கையளித்தல் பொருட்டு மேம்படுத்தல் அந்தாந்த இனங்களுக்கு தனிப்பட்ட சமய கோட்பாடுகள்இ பழக்;க வழக்கங்கள் சகல இனங்களின் பங்கேற்பால் நிறைவேற்றல் பொருட்டு வழிநடாத்தல் மூலம் பொருளாதாரஇ சமூகஇ கலாசர ரீதியில் அபிவிரத்தி அடைந்த சமூகமொன்றை கட்டியெழுப்பல் பொருட்டு தோல்சாய்த்தல்.

குறிக்கோள்

 

  • நல்ல குணாதிசியங்களில் இருந்து விழகுகின்ற தற்போதைய சமூகத்தை மையமாகக் கொண்டு அவHகளது நற்பண்புகளை வளHத்தல்.
  • நல்ல இரசனை திறனைக் கொண்ட பரம்பரையை உருவாக்கல்.
  • நல்ல பழக்கங்களால் குடும்பப் பிhpவூகளினுள் சிதைந்துப் போகின்ற பொருளாதார ரீதியிலான ஒற்றுமையைஇ பண்புகளை மீள கட்டியெழுப்பல் மூலம் சிறந்த குடும்ப அலகுகளை உருவாக்கல் பொருட்டு தோல்சாய்த்தல்.
  • மரபுhpமைகள் பேணுவதை தமது மாபெரும் கடமையாகக் கறுதுகின்ற மனிதHகளை உருவாக்கல் பொருட்டு தோல்சாய்த்தல்.
  • பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற மக்களது மறைந்திருக்கும் திறமைகளை இனங்காணப்பட்டு அவHகளது உந்து சக்திகளை எழுப்புவதன் மூலம் அவHகளை தேசிய தளத்திற்கு கொண்டு வருதல்.
  • ஒற்றுமையாக ஒன்றாக எழுந்து நிற்கும் பண்புகளுடன்கூடியஇ சிறந்த உடல் சுகாதாரத்துடனான மனிதHகளை உருவாக்கல் பொருட்டு தோல்சாய்த்தல்.


வரலாறு

2003 ஜூலை மாதம் 27 ஆம் திகதி  இக் கலாசார நிலையத்தை நிபுண எழுத்தாளH திரு. சோமவீர சேனாநாயக்க அவHகளால் அங்குராHப்பணம் செய்யப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள