පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தரணியகலை கலாசார நிலையம்


இல்கையின் கேகாலை மாவட்டத்தைச் சேHந்த தரணியகலை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தரணியகலை கலாசார நிலையத்திற்கே தங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

புதிய செய்திகள