පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூரநோக்கு

ரம்புக்கனை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் கலாசார அம்சங்களை பாதுகாத்தல்இ வளHத்தல்இ மேம்படுத்தல் மற்றும் பொது மக்களிடையில் பரவலாக்கல் மூலம் உணHவூப்பூHவ மற்றும் பண்புகளுடன்கூடிய நபHகளை சமுதாயத்திடம் வழங்கல்.

தொழிற்பாடு

தேசிய கலாசார நாடொன்றினுள்மக்களது உயHதரமான கலாசார அபிவிருத்தியூம்இ திறன் வளHச்சியூம் ஏற்படுத்தப்பட்டு பன்புசாH ஒருமைப்பாட்டுடன் கூடிய சமூகமொன்றை ரம்புக்கனை பகுதியினுள் உருவாக்கல்.

குறிக்கோள்கள்

  • அமைச்சின் குறிக்கோளை கலாசார நிலையம் மூலம் மக்களிடம் நிறைவேற்றல்.
  • இனத்தின் போன்றே தேசத்தின் சிறந்த நிலைப்பாடுக்கு பிரதான காரணமாகின்ற கலாசாரத்தை பொது மக்களது உள்ளங்களில் பதித்தல்.

வரலாறு

பயனான அபிவிருத்திக்காக அத்துடன் சமமாக கலாசாரத்தை இணைத்துக்கொள்ளும் அவசியத்தை அறிந்து கலாசார பாதுகாப்புஇ மேம்பாடு மற்றும் பரவலாக்கல் பொருட்டு நாடெங்கும் கலாசார நிலையங்களை ஸ்தாபிக்கப்படும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் இலங்கை பிரதமH மற்றும் கொள்கைகள் அபிவிருத்தி மற்றும் செயற்படுத்தும் அமைச்சH கௌரவ ரனில் விக்கிரமசிங்க  அவHகளின் மற்றும் மனித வளங்கள் அபிவிருத்திஈ கல்வி மற்றும் கலாசார அமைச்சH கௌரவ கருணாசேன கொடிதுவக்கு அவHகளின் ஆலோசனைக்கு இணங்க கேகால்லை பாராளமன்ற உறுப்பினH கௌரவ ஏ.டி. பிரேமதாச அவHகளின் ஒருங்கிணைப்பாள் நிHமாணிக்கப்பட்ட ரம்புக்கனை கலாசார நிலையம்இ 2002 ஆம் ஆண்டில் திசெம்பH மாதம் 13 ஆந் திகதி நிபுண கலைஞH டி.ஜி.பிஞ்சா அவHகளால் அங்குராHப்பணம் செய்யப்ட்டது.

 

புதிய செய்திகள