පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය, පෝෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයින් සමාජයට දායාද කිරීමට කටයුතු කිරීම.

මෙහෙවර

ජාතික සංස්කෘතික රටක් තුළ ජනතාවගේ උසස් සංස්කෘතික සංවර්ධනයත්, කුසලතා වර්ධනයත්, ඇති කර සදාචාරාත්මක සහජීවනයෙන් යුතු පිරිපුන් සමාජයක් රඹුක්කන කොට්ඨාශය තුළ ගොඩ නැගීම.

අරමුණු

  • අමාත්‍යාංශයේ අපේක්ෂාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මඟින් ජනතාවට ඉටු කිරීම.
  • ජාතියක් මෙන්ම රටක යහපැවැත්මට ප්‍රධාන සාධකයක් වන සංස්කෘතිය ජන හදවත් තුළ ස්ථාපනය කිරීම.

ඉතිහාසය

හරවත් සංවර්ධනයක් සඳහා ඒ හා සමගාමීව සංස්කෘතිය ද බද්ධ කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන සංස්කෘතික සංරක්ෂණය, ප්‍රවර්ධනය  හා ව්‍යාප්තිය සඳහා දිවයින පුරා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ශ්‍රී ලංකා අනුමැතිය සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ හා මානව සම්පත් සංවර්ධන, අධ්‍යාපන, හා සංස්කාතික අමාත්‍ය ගරු කරුණාසේන කොඩිතුවක්කු මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ඒ.ඩී. ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ඉදිකරන ලද රඹුක්කන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වර්ෂ 2002 ක් වූ දෙසැම්බර් මස 13 වන දින ප්‍රවීන කලා ශිල්පී ඩී.ජී. පිංචා මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලදී.

 

නැවුම් පුවත්