පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பேருவளை கலாசாரநிலையம்


இலங்கையின் களுத்துறை மாவட்டத்தின்இ பேருவளை பிரதேச செயலகப் பிhpவில்இ பயாகல விகாரகந்தையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பேருவளை கலாசார நிலையத்திற்கே தாங்கள் தற்போது பிரவேசிக்கின்றீHகள்.

 

புதிய செய்திகள