පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

රඹුක්කන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංස්කෘතික අංග සංරක්ෂණය, පෝෂණය, ප්‍රවර්ධනය හා පොදු ජනතාව අතර පැතිරවීම තුළින් සංවේදී හා සදාචාර සම්පන්න පුද්ගලයින් සමාජයට දායාද කිරීමට කටයුතු කිරීම.

 

නැවුම් පුවත්