පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පාතදුම්බර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතදුම්බර ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වීර දූ පුතුන්ට සප්ත ස්වරය මෙන්ම බෙරපදය රංගනය, තෙලිතුඬින් සිතුවම් කර...
පාතදුම්බර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතදුම්බර ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වීර දූ පුතුන්ට සප්ත ස්වරය මෙන්ම බෙරපදය රංගනය, තෙලිතුඬින් සිතුවම් කර...

පාතදුම්බර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාතදුම්බර ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වීර දූ පුතුන්ට සප්ත ස්වරය මෙන්ම බෙරපදය රංගනය, තෙලිතුඬින් සිතුවම් කරන්නට කියා දෙන පාතදුම්බර සංස්කෘතික නිවහනටයි ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

අවස්ථානුකූලව දෙනු ලැබේ.

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

ශාස්ත්‍රීය ඇදුම් 1 ක් =රු. 400.00
ගැමි ඇදුම් 1 ක් = 200.00

 

භාණ්ඩ ලබා දීම

පුටුවක් සදහා රු. 10.00

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්