පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
හාරිස්පත්තුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබගේ මේ පිවිසුම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ හාරිස්පත්තුව ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  පිහිටුවා ඇති හාරිස්පත්තුව ‍ප්‍රාදේශීය  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය...
හාරිස්පත්තුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබගේ මේ පිවිසුම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ හාරිස්පත්තුව ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  පිහිටුවා ඇති හාරිස්පත්තුව ‍ප්‍රාදේශීය  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය...

හාරිස්පත්තුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබගේ මේ පිවිසුම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ හාරිස්පත්තුව ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  පිහිටුවා ඇති හාරිස්පත්තුව ‍ප්‍රාදේශීය  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 4000.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 100.00- සිට 500.00 - දක්වා

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 2000.00

 

භාණ්ඩ ලබාදීම ප්ලාස්ටික් පුටු

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 10.00 - සිට

 

ජය මංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 3000/- (වැඩිවන අයෙකුට රු. 750/-) බැගින්

 

නැවුම් පුවත්