පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මිනිපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිස සිටින්නේ ඓතිහාසික කන්ද උඩරට නකල්ස් කදුකරයේ පභල බෑවුමේ විජය කුවේණි යුගයට අයත් ගම්මාන වලින් යුත් මහනුවර දිස්ත්‍රීක්කයේ මිනිපේ ප්...
මිනිපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිස සිටින්නේ ඓතිහාසික කන්ද උඩරට නකල්ස් කදුකරයේ පභල බෑවුමේ විජය කුවේණි යුගයට අයත් ගම්මාන වලින් යුත් මහනුවර දිස්ත්‍රීක්කයේ මිනිපේ ප්...

මිනිපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිස සිටින්නේ ඓතිහාසික කන්ද උඩරට නකල්ස් කදුකරයේ පභල බෑවුමේ විජය කුවේණි යුගයට අයත් ගම්මාන වලින් යුත් මහනුවර දිස්ත්‍රීක්කයේ මිනිපේ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ උඩවෙල බරවර්ධන ඔය පිහිටුවා ඇති මිනිපේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 600.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

තෑගි ලබාදීම

 

මගුල් පෝරු

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 2600.00

 

මගුල් තොරන් හා පිළිගැනීමේ තොරන්

වර්තමාන ගාස්තුව - රු. 800.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 100.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00

 

ශබ්ද වාහිනී පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව අවස්ථාව අනුව

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්