පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
උඩුදුම්බර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිස සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ කන්ද උඩරට ඓතිහාසික මහනුවර දිස්ත්‍රීක්කයේ රාවණා රජුගේ බල කොටුව පැවති යහන්ගල හා බුදුරජුන්ගේ පළමු ලංකා...
උඩුදුම්බර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිස සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ කන්ද උඩරට ඓතිහාසික මහනුවර දිස්ත්‍රීක්කයේ රාවණා රජුගේ බල කොටුව පැවති යහන්ගල හා බුදුරජුන්ගේ පළමු ලංකා...

උඩුදුම්බර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිස සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ කන්ද උඩරට ඓතිහාසික මහනුවර දිස්ත්‍රීක්කයේ රාවණා රජුගේ බල කොටුව පැවති යහන්ගල හා බුදුරජුන්ගේ පළමු ලංකාගමන සිදුවීමට අයත් ජනතාව වාසය කල උඩුදුම්බර ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති උඩුදුම්බර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 600.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

තෑගි ලබාදීම

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 500.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 100.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (1xරු.100.00)

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

අවස්ථාව අනුව

 

ශබ්ද වාහිනී පහසුකම් සැපයීම

අවස්ථාව අනුව

 

ජයමංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 500.00

 

නැවුම් පුවත්