පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
යටිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  පිහිටුවා ඇති යටිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
යටිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  පිහිටුවා ඇති යටිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

යටිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  පිහිටුවා ඇති යටිනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

පහත දුරකථන අංකයෙන් විමසීම් කරන්න.
+94 81-2579869

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

පහත දුරකථන අංකයෙන් විමසීම් කරන්න.
+94 81-2579869

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

පහත දුරකථන අංකයෙන් විමසීම් කරන්න.
+94 81-2579869

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

පහත දුරකථන අංකයෙන් විමසීම් කරන්න.
+94 81-2579869

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

පහත දුරකථන අංකයෙන් විමසීම් කරන්න.
+94 81-2579869

 

උත්සව ජ්‍යෙතිෂ්‍ය සේවා සැපයීම

පහත දුරකථන අංකයෙන් විමසීම් කරන්න.
+94 81-2579869

 

භාණ්ඩ ලබාදීම

පහත දුරකථන අංකයෙන් විමසීම් කරන්න.
+94 81-2579869

 

ජය මංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

පහත දුරකථන අංකයෙන් විමසීම් කරන්න.
+94 81-2579869

 

නැවුම් පුවත්


සිංහල අලුත් අවුරුද්දට සමගාමීව මධ්‍යස්ථානයේ “ සාරධ ...