පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ගලගෙදර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කන්ද උඩරට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තුම්පනේ ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  පිහිටුවා ඇති ගලගෙදර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය...
ගලගෙදර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කන්ද උඩරට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තුම්පනේ ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  පිහිටුවා ඇති ගලගෙදර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය...

ගලගෙදර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කන්ද උඩරට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තුම්පනේ ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  පිහිටුවා ඇති ගලගෙදර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1500.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (කණ්ඩායම සඳහා ) - රු. 6000.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

ශාස්ත්‍රීය  300.00
ගැමි    200.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (දිනකට) - රු. 250.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (දිනකට) - රු. 3000.00

 

ලී බඩු සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව පුටුවක් සඳහා (දිනකට) - රු. 10.00

 

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 800.00

 

නැවුම් පුවත්