පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කුණ්ඩසාලේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබගේ මේ පිවිසුම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
කුණ්ඩසාලේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබගේ මේ පිවිසුම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

කුණ්ඩසාලේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබගේ මේ පිවිසුම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකහම් ලබාදීම

This page is under construction

 

භාණ්ඩ ලබාදීම - ප්ලාස්ටික් පුටු

This page is under construction

 

සංගීත කණ්ඩායම් ලබාදීම

This page is under construction

 

ශබ්දවාහිනී යන්ත්‍ර ලබාදීම

This page is under construction

 

ජය මංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


සෙනහස ජාතික වැඩසටහන, 2013.03.30 දින මහනුවර දිස්ත්‍...