පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පූජාපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ රමණීය වූ කන්ද උඩරට පූජාපිටිය ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පූජාපිටිය සංස්කෘති...
පූජාපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ රමණීය වූ කන්ද උඩරට පූජාපිටිය ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පූජාපිටිය සංස්කෘති...

පූජාපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ රමණීය වූ කන්ද උඩරට පූජාපිටිය ‍ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පූජාපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1500.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (කණ්ඩායම සදහා) - රු. 6000.00කණ්ඩායම

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

ශාස්ත්‍රීය  350.00
ගැමි    250.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

දිනකට රු. 250.00

 

ලී බඩු සැපයීම

පුටු දිනකට-ප්ලාස්ටික් රු. 10.00

 

වෙනත් - ජය මංගල ළමා සාරි

දිනකට රු. 100.00- සිට 200.00

 

ජය මංගල ගාථා / අෂ්ඨක / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව (එක් ශිල්පියෙකු සදහා) - රු. 1000.00
සැපයීම් ගාස්තු රු. 750.00

 

නැවුම් පුවත්