පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
උඩුනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පිහිටුවා ඇති කොටකේදෙණිය සංස්කෘතික ...
උඩුනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පිහිටුවා ඇති කොටකේදෙණිය සංස්කෘතික ...

උඩුනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය ‍ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පිහිටුවා ඇති උඩුනුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

භාණ්ඩ ලබාදීම

නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 1000.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

  • ශාස්ත්‍රීය ඇදුම් රු. - 400.00
  • ගැමි ඇදුම් රු. - 300.00
  • වෙස් ඇදුම් රු. - 500.00
 

ජය මංගල ගාථා ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 3500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

  • වර්තමාන ගාස්තුව වෙස් කණ්ඩායම සඳහා - රු. 6000.00
  • වර්තමාන ගාස්තුව ශාස්ත්‍රීය නැටුම් කණ්ඩායම් සඳහා - රු. 5000.00
  • වර්තමාන ගාස්තුව නව නිර්මාණ නැටුම් කණ්ඩායම් සඳහා - රු. 3000.00
 

නැවුම් පුවත්