පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පිහිටුවා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පිහිටුවා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පිහිටුවා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - නොමිලේ

 

නර්තන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - නොමිලේ

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - නොමිලේ

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව - නොමිලේ

 

භාණ්ඩ ලබා දීම

වර්තමාන ගාස්තුව - නොමිලේ

 

වෙනත් - සංස්කෘතික හා කලා ප්‍රකාශන අලවිය

වර්තමාන ගාස්තුව - නොමිලේ