පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දෙල්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙහි දෙල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි පිහිටා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටය...
දෙල්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙහි දෙල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි පිහිටා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටය...

දෙල්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙහි දෙල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙහි පිහිටා ඇති සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under constructio

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්